Obchodné podmienky

 1. VOP vymedzujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi firmou
  Cezema v.o.s. (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkom kupujúcim len v internetovom obchode (ďalej
  len „kupujúci“)
 2. Informácie o predávajúcom:
  Cezema, s.r.o., Južná trieda 52 , 044 01 Košice
  IČO: 31667571
  DIČ: 2020490967
  IČ DPH: SK2020490967
 3. Kupujúci – živnostník resp. podnikateľ ,čiže fyzická resp. právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za
  účelom svojho podnikania. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
  ktorých účastníkom bude kupujúci – živnostník resp. podnikateľ ,čiže fyzická resp. právnická osoba, ktorá
  nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.
  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými
  obchodnými podmienkami, ktorých účastníkom bude kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá
  nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej rodiny, sa budú riadiť
  príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1994 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č.
  108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení
  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 4. Pri objednávaní cez internet kupujúci je povinný uviesť nasledujúce údaje:
   Ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo
  a e-mail.
   Ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, uvedie tiež názov
  podnikateľa, resp. obchodné meno, IČO, DIČ a sídlo, resp. miesto podnikania.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí
  s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na
  všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
  predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke
  kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim,
  vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú
  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu
  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú
  ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Zoznam tovaru
  na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne
  dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
  Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
  Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho
  predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme
  kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme
  telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Po odoslaní objednávky bude objednávka
  kupujúceho spracovaná a na jeho e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
  Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu budú s kupujúcim dohodnuté e-mailom. Na emailovú adresu uvedenú kupujúcim mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie
  ohľadom jeho objednávky.
  Všeobecné obchodné podmienky CEZEMA, s.r.o.
  Cezema, s.r.o.
 6. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00–16:00, o presnom dni
  expedície a dodanie tovaru bude kupujúceho informovať e-mailom. Predávajúci sa však zaväzuje
  objednávku kupujúceho splniť najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo
  k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
  na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase
  keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 7. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať
  dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa,
  telefón).
 8. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení
  tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej
  podobe.
 9. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od
  zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy skontaktuje
  predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky,
  dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
  Zakúpený tovar kupujúco zašle spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho. Pri vrátení je
  kupujúci povinný zaslať tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych
  dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar,
  pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 10. Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom.
 11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto
  obchodných podmienok .
 12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy
  kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a
  potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že
  tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za
  jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí
  kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia
  tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu
  doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť
  odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať
  kupujúcemu nový tovar.
  V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve,
  záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške
  ………….. € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný
  tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po
  predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v
  celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
 13. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to
  prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci
  alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode
  nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky
  uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné
  prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar,
  pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 14. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
  osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné
  údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a
  spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
  Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných
  údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu
  osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke
  internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 15. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v
  celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
  kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 16. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
  a) Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so
  spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú
  adresu: cezema@cezema.sk, na ktorú chcete dostávať žiadosti od spotrebiteľov…)
  b) Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania
  na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe
  novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských
  sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  c) Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete
  využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého
  subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  d) Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:
  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských
  sporov sa obráti.
  e) Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  f) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s
  vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  g) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO,
  ktorá je dostupná online na:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže
  podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  h) Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti
  ich náhrady. V Košiciach dňa 24.05.2018